Lottsyn
 
Datum för den årliga lottsynen anges på medlemssidan


Lottsyn lördag 17 juni från kl 13

Sundby Fritidsby Koloniträdgårdsområde är ett attraktivt promenad- och rekreationsområde för många. Det bästa vi kan göra för att sprida värdet av att bevara kolonirörelsen till andra (t ex stadsdelstjänstemän och politiker) är att hålla våra egna trädgårdar och våra byggnader i vårdat skick.

Det är viktigt att allmänheten anser att koloniområden är en tillgång i samhället. Detta för att vi ska finnas kvar även i framtiden i konkurrens med bostadsbyggande och annat som också behövs.

Enligt arrendekontraktet/medlemsavtalet, som du har skrivit på, är du skyldig:
- Att noga vårda och sköta den lott som upplåtits till dig som medlem.
- Att följa föreningens stadgar och ordningsföreskrifter samt de villkor och riktlinjer som utfärdas av staden/markägaren.
- Att delta i arbetsuppgifter som är gemensamma för föreningens medlemmar och i tillsynen och vården av den mark och egendom som föreningen arrenderar eller i övrigt disponerar.

Styrelsens uppgift är bland annat att utföra kontroll av hur alla medlemmar efterlever våra ordningsföreskrifter och arrendekontrakt/medlemsavtal.

Styrelsen synar:
(Röda siffror hänvisar till aktuell punkt i våra ordningsföreskrifter)

1. Att stugnummer och grändnamn är synliga
2. Att det inte växer ogräs utanför den egna tomten (tistlar, maskrosor, kirskål, kvickrot, brännässlor mm) (4)
3. Att inga grenar sticker ut utanför häcken, staketet och hindrar passage (3)
4. Att häckar inte är högre än 1,20 meter (3)
5. Att stuga, bod, plank, staket är väl underhållna (1)
6. Att ingen olovlig ändring har gjorts av stuga, bod, plank, staket (1)
7. Att trädgården är välvårdad (4,8)
8. Att inga ansamlingar eller upplag av skräp finns på tomten (4)
9. Om det finns kompost (2,4)
10. Om det är god insyn på tomten
11. Om det finns några övriga anmärkningar

Om du får en muntlig eller skriftlig Anmärkning eller Anmaning så ska du åtgärda bristen eller kontakta dem som gått synen för en dialog eller handlingsplan. 
 

Webbansvarig Viveka Söderström