Allmänna ordningsföreskrifter för Sundby Fritidsby
koloniträdgårdsförening på Stockholms stads mark.

Stockholms stad har upplåtit mark till koloni- och fritidsträdgårdar för att bereda innevånare i staden tillfälle till rekreation och värdefull sysselsättning. Den upplåtna marken ska disponeras så att den också utgör ett tilltalande inslag i miljön. De som har arrenderätt till kolonilotter måste i sin verksamhet ta hänsyn härtill och till varandra.

1. Byggnader på koloniträdgårdslott ska vara uppförda enligt gällande bestämmelser i arrendekontraktet/medlemsavtalet. Byggnader ska vårdas väl. Trädäck på max 15 kvm får anläggas.

2. Spaljéer för växter och liknande ska smälta väl in i miljön och får inte medföra några hinder för andra kolonister. Vattentunnor, inhägnader för komposter och liknande ska också hållas vårdade.

3. Träd, buskar och andra högre växter får inte planteras så att de omgivande lotterna orsakas besvär genom skuggning m.m. Träden får inte ha grenar hängande utanför den egna lotten. Häck får maximalt vara 1.20 m hög och inte inkräkta på väg-/grändbredden.

4. Den upplåtna lotten ska skötas på ett sådant sätt att den ger ett vårdat intryck. Odlingarna ska skötas väl och i möjligaste mån hållas fria från ogräs. Detta gäller även gångar och uteplatser. Träd- och gräsklipp m.m. ska komposteras. Lotten får inte till någon del användas till upplag för skräp.

5. Bränning av avfall från lotten ska undvikas och får inte ske på annan tid än den som Stockholm stad gett tillstånd till, en vecka under våren och en vecka under hösten. Bränning under den tillåtna tiden får endast ske då det inte förorsakar skada eller obehag för övriga inom eller utom området.

6. Vattning med slang ska ske med måtta, omdöme och under tillsyn.

7. Sällskapsdjur får medföras på lotten. Inom lotten ska djuret ha sådan tillsyn att andra kolonister och besökare inte utsätts för obehag. Hund ska vara kopplad utanför lotten.

8. Arbetet på lotten ska varje år påbörjas i så god tid att lotten är iordningställd och städad till den 15 juni. Efter odlingssäsongen ska lotten städas före den 1 december.

9. Medlem i föreningen har inte rätt att till någon del överlåta eller upplåta lotten till annan person såvida inte styrelsen givit skriftligt medgivande. Se även medlemsavtalet.

10. Alla förändringar av exteriör samt om- och tillbyggnation ska tillstyrkas av föreningens styrelse. I vissa fall måste bygglovsansökan behandlas av stadsbyggnadskontoret.

11. Matning av fåglar och andra djur utomhus bör undvikas, då maten kan locka till sig råttor. All fallfrukt bör plockas upp och om den är frisk kan den komposteras. Sjuk eller skadad frukt bör däremot inte komposteras utan destrueras. Kvarliggande frukt på marken lockar till sig råttor.

12. Åretruntboende är förbjudet. Stugorna får endast användas som fritidsbostad under tiden 1 april – 30 september. Se även medlemsavtalet.

13. Medlem som bryter mot dessa ordningsföreskrifter, medlemsavtalet eller föreningens stadgar kan uteslutas ur föreningen och mister därmed även arrenderätten till lotten.

Flertalet av ovanstående ordningsföreskrifter har utformats av Föreningen StorStockholms koloni-trädgårdar (FSSK) och Stockholms stad. De reviderade ordningsföreskrifterna ovan har antagits vid Sundby Fritidsby koloniträdgårdsförenings årsmöte den 5 mars 2017.