SUNDBY FRITIDSBYS HISTORIA
.... Historian i pdf-format

Bakgrund


Sundby fick sitt namn från Sundby Gård, en småbrukargård där familjen från början hette Sundeby.

Stockholms stad hade en generalplan sedan 1952 som bland annat innebar att man skulle förbinda E4 och E18 genom Ulvsundavägen, numera Ulvsundaleden. Vägen skulle leda till Järvafältet för att därefter kopplas ihop med E18. Marken där Solvalla travbana finns idag köptes redan 1916 av "travförbundet" och travbanan byggdes under åren 1925-1930.

Vägbygget skulle innebära att Solvalla kolonistugeområde skulle drabbas av trafikbuller m m. Stockholms stads kolonistugebyrå fick därför i uppdrag att hitta ett ersättningsområde i närheten. Den mark som vårt koloniområde idag ligger på samt marken vid Arrendevägen var områden där man ville bygga bostäder. På grund av flyget var det dock byggförbud för detta. På Arrendevägen anlades därför nuvarande industriområde medan Kolonistugebyrån blev erbjuden den mark vi disponerar idag.

Solvalla Koloniträdgårdsförening


Alla kolonister i Solvalla koloniträdgårdsförening, som grundades redan 1916, erbjöds att flytta till det nya området som nu är vårt. Staden räknade med att alla stugor skulle flyttas. Dock antog bara hälften, 43 av kolonisterna stadens anbud och den andra hälften blev kvar i Solvalla.

Sundby Januari 1976
När de första stugorna 1969 skulle flyttas från Solvalla till Sundby så var många husgrunder i så dåligt skick att de inte skulle hålla för en flyttning. De blev därför slutligen bara de "friska" stugorna som flyttades. Det innebar 29 stugor som fortfarande finns kvar i vårt område.

Sundby Fritidsby

Sundby Fritidsby ekonomisk förening bildades den 17 mars 1970 och som ordförande valdes Bo Fång, spårvagns- och tunneltågförare vid dåvarande SS, Stockholms Spårvägar. Ansvarig planarkitekt Åke Brohn, som själv var uppvuxen på Allmogevägen intill området, utgick från stigen vid Byvägens förlängning när han planerade området.

Tvärvägarna mot Svenskbyvägen går "sicksack" för att som man sa "cyklister inte skulle krocka med folk som fått plommonsjukan och hade bråttom till toaletten". Innan bygget startade flyttades en så kallad Skålgropssten som låg på en av de blivande tomterna till den andra skålgropsstenen vid infarten från Byvägen.

Sundby januari 1976 Enligt uppgift medförde byggandet av bodarna de största problemen. Boden skulle vara en byggnad med två ägare och de bodar som kom från Solvalla var i mycket varierande skick. De som flyttade sina stugor från Solvalla till Sundby fick bygga till sin stuga med 6 kvm, en tillbyggnad som man då benämnde veranda. Färgsättningen av stugor, bodar och plank fastställdes redan 1970 och i stort sett gäller dessa regler fortfarande.

Under 1973-74 togs beslut att koloniområdet skulle utökas och nya lotter skulle utbjudas till de som stod i den kolonistugekö som staden administrerade.

SMÅA, som på den tiden tillhörde Gatu- & Fastighetskontoret, var ansvarig för byggandet av de nya stugorna och de uppfördes som någon form av AMS-arbeten. Bygget skedde i sex etapper och inför varje etapp hölls möte i Sundbyskolan där ritningar, instruktioner och handlingar noga gicks igenom.

Redan 1972 kan man läsa i årsberättelsen att det inte var bättre förr: "Vi har hittills förskonats från skadegörelse, sånär som ett tiotal fönsterrutor. Vidare har ett 25 tal stockar på de obebyggda grunderna stulits. Fastighetskontoret har gjort polisanmälan".

Och i styrelseprotokoll från 1973 skriver man: "Solvalla travsällskap har tillställts en skrivelse med begäran om att de ungdomar, som motionerar sina hästar i koloniområdet, ska uppmanas att ej rida på de gångvägar som finns då däri nedlagda dräneringsrör kan skadas. Travdirektören har svarat undvikande". 

Det lilla "föreningshus" som finns mitt i vårt område var från början en flygfyrsbod och inköptes i början av 1970-talet från "flygmyndigheterna" för 25 kronor.

Andra "stora" händelser som fått medlemmarnas känslor att svalla är diskussioner om dansbana, föreningshus och brännhögen/bränngropen. Men det är som sagt en annan historia.
Gröna stugan

Förutom många aktiva föreningsmedlemmar är följande personer betydelsefulla för vårt områdes tillkomst:

Bo Fång var koloniföreningens förste ordförande och en drivande kraft för utbyggnaden.
SMÅA (ingick då i Gatu & Fastighetskontoret) var ansvarig för stugbyggena.
Åke Brohn var planarkitekt (planchef) för detaljplanen.
Leif Stiernholm var projektledare och platschef på SMÅA.
Mats Gustafsson var kontrollant på SMÅA i deras förhållande till olika underleverantörer och en av dessa underleverantörer var Winhammars El.Webbansvarig Viveka Söderström